חיפוש שמות של בנים – כל השמות, כל האפשרויות

לא פשוט למצוא שם לילד. קיימים יותר מ-1,000 שמות לבנים בעברית, כל שם עם ייחודיות ומאפיינים משלו.

כדי להקל עליכם במשימה, ריכזנו כאן במקום אחד את כל השמות לבנים בעברית, ואתם יכולים לסנן את הרשימה לפי הפרמטרים שהורים רבים מחפשים בבחירת שם לילד:

  • אורך השם – שם ארוך או קצר?
  • האות הראשונה של השם
  • האם השם בינלאומי או שלא?
  • האם השם נפוץ מאוד או נדיר?
  • מהו הערך הנומרולוגי של השם?

את כל הדברים האלה תוכלו לבחור בטבלה שלפניכם. פשוט ללחוץ על כפתורי הסינון ולצפות בשמות המתאימים להעדפות שלכם.

חסרים לכם פרמטרים לבחירה? מוזמנים לכתוב לנו.

בחירה מוצלחת!

שמות לבנים – חיפוש מתקדם

שימו לב – ניתן לבחור גם מספר ערכים בכל כפתור סינון

שם פרטיאות ראשונהשכיחותבינ"למס' אותיותערך נומרולוגי
אבאאלא נפוץ34
אביאדי נפוץ34
אבי-אברהםאנדיר99
אביאוראלא נפוץ64
אביאלאדי נפוץ58
אביבאדי נפוץ46
אביגדוראלא נפוץ71
אבידוראנדיר67
אבידןאלא נפוץ54
אבידעאנדיר56
אביהאלא נפוץ49
אביהואלא נפוץ56
אביחיאלא כל כך נפוץ54
אביחילאנדיר67
אביטלאלא נפוץ57
אבינועםאלא נפוץ78
אביעדאלא כל כך נפוץ56
אביעזראנדיר62
אביראלא נפוץ46
אבירםאלא נפוץ51
אבירןאלא נפוץ52
אבישיאדי נפוץ58
אביתראדי נפוץ51
אבנראלא נפוץ41
אברהםאנפוץ מאודכן55
אברהם-אביאנדיר99
אבריאנדיר46
אבשלוםאלא נפוץ610
אגםאלא נפוץ38
אדגראנדיר41
אדוארדאלא נפוץכן69
אדוורדאנדירכן65
אדוראנדיר44
אדיאלא נפוץכן36
אדיבאלא נפוץ48
אדיראדי נפוץ48
אדםאדי נפוץכן39
אדמוןאנדיר52
אדמונדאנדירכן66
אדראלא נפוץ37
אדריאןאלא נפוץכן65
אהוביהאלא נפוץ62
אהודאלא כל כך נפוץ47
אהרוןאדי נפוץכן51
אהרון-רוניאנדיר106
אודיאלא נפוץ43
אוהבאלא נפוץ45
אוהדאדי נפוץ47
אוליאנדיר42
אוליבראלא נפוץכן66
אומראנדיר44
אומריאלא נפוץ55
אוןאלא נפוץ33
אופיראדי נפוץ59
אופקאדי נפוץ47
אופריאלא נפוץ59
אוראדי נפוץ39
אור-אלאלא נפוץ64
אור-חייםאנדיר85
אור אלאלא נפוץ64
אוראלאדי נפוץ54
אוראןאלא נפוץ56
אורוןאלא נפוץ52
אוריאנפוץ מאוד41
אוריאלאדי נפוץ65
אוריאןאלא נפוץ67
אוריהאלא כל כך נפוץ56
אוריוןאנדיר63
אוריןאלא נפוץ56
אורלבאנדיר55
אורןאדי נפוץ45
אורעדאנדיר52
אורפזאנדיר56
אושיקאלא נפוץ53
אושןאנדירכן46
אושראדי נפוץ43
אושריאלא כל כך נפוץ54
אושריאלאנדיר78
אחיאנדיר31
אחיהאלא נפוץ46
אחיעדאלא נפוץ53
אחיקםאלא נפוץ56
איבאלא נפוץכן34
אידואלא נפוץ43
אידןאלא נפוץכן42
איובאנדיר41
איזיאנדיר41
איטןאלא נפוץ47
אייביאנדירכן56
איידןאלא נפוץכן53
אייזיקאנדירכן63
איילאדי נפוץ46
איילוןאלא נפוץ68
אייראלא נפוץכן45
אילאייאנדיר68
אילוןאלא כל כך נפוץכן57
אילוראנדיר54
איליאלא נפוץכן46
איליהאלא נפוץכן52
אילייאלא כל כך נפוץכן57
אילןאדי נפוץ41
אילעאיאלא נפוץ65
אילעיאלא נפוץ54
אילתאנדיר49
אימריאלא כל כך נפוץ59
איסראנדיר41
איציקאלא נפוץ54
איתיאנפוץ מאוד47
איתיאלאלא נפוץ62
איתייאנדיר58
איתםאלא נפוץ41
איתמראדי נפוץ53
איתןאדי נפוץ42
אלאלא נפוץכן24
אל-חיאנדיר54
אלאוראלא נפוץ54
אלאוריאנדיר65
אלאריאלא נפוץכן58
אלביאלא נפוץכן47
אלברטאלא נפוץכן58
אלדדאלא נפוץ43
אלדוראלא נפוץ57
אלדןאלא נפוץ44
אלדראלא נפוץ41
אלוןאדי נפוץ46
אלוניאנדיר57
אלחיאלא נפוץ44
אלחנןאדי נפוץ54
אלטראלא נפוץ46
אליאדי נפוץ35
אליאבאלא כל כך נפוץ58
אליאוראלא כל כך נפוץ65
אליאלאלא נפוץ59
אליאםאלא נפוץ51
אליאןאנדיר52
אליאסאלא נפוץכן53
אליאסףאנדיר62
אלידוראלא נפוץ68
אלידעאנדיר57
אליהאדי נפוץ41
אליהבאלא נפוץ53
אליהואדי נפוץכן57
אליוטאנדירכן52
אליחיאלא נפוץ55
אלימלךאלא כל כך נפוץ65
אליסףאלא נפוץ51
אליעדאלא נפוץ57
אליעזאנדיר51
אליעזראדי נפוץ63
אליצוראלא נפוץ64
אליקאלא נפוץ46
אליקיםאלא נפוץ62
אלירויאנדירכן65
אלירוןאלא נפוץ69
אלירזאלא נפוץ55
אלירםאלא נפוץ52
אלירןאדי נפוץ53
אלישיאלא נפוץ59
אלישיבאלא נפוץ62
אלישמעאלא נפוץ61
אלישעאלא נפוץ56
אלכסאלא נפוץכן43
אלכסייאנדירכן65
אלכסנדראלא נפוץכן75
אלמוגאדי נפוץ58
אלןאלא נפוץכן39
אלנתןאלא נפוץ59
אלעאיאלא נפוץ54
אלעדאדי נפוץ46
אלעזראדי נפוץ52
אלעיאנדיר43
אלקנהאלא נפוץ56
אלראיאנדיר58
אלרואיאלא כל כך נפוץ65
אלרויאלא נפוץכן54
אלרוםאלא נפוץ57
אלרוןאנדיר58
אלרועיאלא נפוץ62
אלרזאנדיר44
אלרםאנדיר41
אלרןאלא נפוץ42
אלתראלא נפוץ41
אמוץאלא נפוץ42
אמוראלא נפוץכן44
אמילאלא נפוץכן49
אמיראדי נפוץכן48
אמיתאלא נפוץ41
אמיתיאלא כל כך נפוץ52
אמןאנדיר31
אמנוןאלא נפוץ53
אמציהאנדיר52
אמריאלא נפוץכן48
אנדיאלא נפוץכן42
אנדריאנדירכן54
אנדרייאנדירכן65
אנטוןאלא נפוץכן58
אנטוניאלא נפוץכן69
אסאאלא נפוץ38
אסיאלא נפוץ38
אסיףאלא נפוץ47
אסףאדי נפוץ36
אסף-יוסףאנדיר89
אפיאלא נפוץ31
אפיקאלא נפוץ42
אפקאלא נפוץ31
אפריםאדי נפוץ57
אראלאלא נפוץ47
ארבלאלא כל כך נפוץ48
ארדאלא נפוץ37
ארזאדי נפוץ31
ארטיוםאלא נפוץכן65
אריאדי נפוץכן34
אריאלאנפוץ מאוד58
אריאןאלא נפוץ51
אריהאדי נפוץ49
אריןאנדירכן49
אריקאלא כל כך נפוץכן45
ארמוןאנדיר59
ארןאלא נפוץכן38
ארנוןאלא נפוץ51
ארתוראלא נפוץכן56
אשדאלא נפוץ38
אשחראלא נפוץ45
אשכולאנדיר56
אשלאלא נפוץ37
אשראדי נפוץ36
אתגראנדיר41
אתיאלא נפוץ36
אתמראנדיר42
באריבלא כל כך נפוץ46
בוביבנדירכן42
בוניםבנדיר59
בונםבנדיר48
בועזבלא כל כך נפוץ44
בוריסבלא נפוץכן58
בירןבנדיר41
בכורבלא נפוץ43
בןבדי נפוץכן27
בן-אלבלא נפוץ52
בן-ציוןבלא נפוץ71
בנאלבלא נפוץ42
בנג'מיןבלא נפוץכן72
בנובנדיר34
בניבלא נפוץכן38
בניהבלא כל כך נפוץ44
בניהובלא נפוץ51
בנייהבנדיר55
בנימיןבדי נפוץכן69
בנציבנדיר48
בנציוןבנדיר61
בצלאלבלא נפוץ59
ברבדי נפוץ24
בר-אלבנדיר58
בר אלבנדיר58
בראלבלא נפוץ48
ברוךבדי נפוץ43
ברוקבלא נפוץכן42
בריבלא נפוץכן35
ברנרדבנדירכן56
ברקבדי נפוץ35
ברקאיבלא נפוץ57
ברקתבנדיר49
ג'וליאןגנדירכן71
ג'וןגנדירכן45
ג'וניגנדירכן56
ג'ונתןגלא נפוץכן65
ג'ורג'גנדירכן65
ג'ושועגנדירכן67
ג'יימיגנדירכן61
ג'קגנדירכן34
ג'קיגלא נפוץכן45
גאלגנדיר37
גבגלא נפוץ25
גביגלא נפוץכן36
גבעגלא נפוץ33
גבריאלגדי נפוץכן63
גדגלא נפוץ27
גדיגלא נפוץ38
גדליהגלא נפוץ57
גדליהוגלא נפוץ64
גדעוןגלא נפוץכן57
גואלגנדיר44
גולןגלא כל כך נפוץ48
גומאגלא נפוץ45
גוןגלא נפוץכן35
גוניגלא נפוץכן46
גונןגלא נפוץ41
גורגלא נפוץ32
גורגיגנדיר56
גוריגנדיר43
גיאגנפוץ מאודכן35
גידיגלא נפוץ49
גיוראגלא נפוץ54
גילגדי נפוץכן37
גילאורגנדיר67
גיליגלא נפוץכן48
גלגדי נפוץכן26
גלאורגנדיר56
גלבועגלא נפוץ53
גליגלא נפוץ37
גלילגנדיר41
גלעדגדי נפוץ48
גמליאלגלא נפוץ66
גפןגלא נפוץ37
גריגנדירכן36
גריגוריגנדירכן79
גרשוןגלא נפוץ510
דבדלא כל כך נפוץ26
דבירדדי נפוץ49
דגןדלא נפוץ33
דדודנדיר35
דדידנדיר39
דובבדנדיר45
דובידנדיר44
דובערדלא נפוץ53
דודדנפוץ מאודכן35
דודודלא נפוץ42
דודידלא נפוץ46
דולבדלא כל כך נפוץ46
דומיניקדלא נפוץכן74
דוןדלא נפוץכן36
דורדדי נפוץ33
דוראלדלא נפוץ57
דורוןדדי נפוץ55
דורידלא נפוץ44
דוריאןדלא נפוץכן61
דותןדלא נפוץ41
דיוידדלא נפוץכן57
דייבדנדירכן48
דייוידדלא נפוץכן68
דייןדנדיר42
דילןדלא נפוץכן44
דיןדלא כל כך נפוץכן31
דמיטרידנדיר63
דןדדי נפוץכן29
דנאלדלא נפוץ44
דנידלא נפוץכן31
דניאלדנפוץ מאודכן55
דנילדנדיר44
דניסדלא נפוץכן47
דעאלדנדיר46
דקלדלא נפוץ38
דקרדנדיר37
דרדלא נפוץ26
דרורדדי נפוץ45
דרורידנדיר56
האריהלא נפוץכן49
הדהנדיר29
הדיהנדירכן31
הדרהלא כל כך נפוץ32
הודהלא נפוץ36
הילאיהלא נפוץ52
הילייהלא נפוץ52
היללהלא נפוץ43
הללהדי נפוץ32
הנריהלא נפוץכן44
הראלהדי נפוץ42
הריהנדירכן38
הרןהלא נפוץ33
הרצלהלא נפוץ41
ויטוריוונדירכן74
ויטלונדיר41
ויצמןונדיר57
ויקטורולא נפוץכן67
ויקיולא נפוץכן49
ולדימירונדירכן73
ולדיסלבונדירכן77
ולריונדירכן43
ז'קזנדירכן38
ז'קיזנדירכן49
זאבזלא כל כך נפוץ31
זבולוןזלא נפוץ62
זוהרזלא כל כך נפוץ42
זונדלזלא נפוץ57
זושאזלא נפוץ48
זיוזדי נפוץ35
זכיזנדיר31
זכריהזלא נפוץכן58
זליגזנדיר45
זלמןזלא נפוץ41
זמירזלא נפוץ45
זקזנדירכן28
זקיזנדיר39
זרחזנדיר38
חביבחלא נפוץ44
חברחנדיר33
חגאיחלא נפוץ44
חגיחלא כל כך נפוץ33
חובבחלא נפוץ49
חוניחנדיר42
חופיחנדיר45
חושןחלא נפוץ44
חזיחלא נפוץ37
חזקיהחנדיר54
חזקיהוחלא נפוץ61
חיחלא נפוץ29
חייםחנפוץ מאוד45
חןחדי נפוץ24
חנוךחלא נפוץ43
חנינאחנדיר52
חנןחלא נפוץ39
חננאלחלא נפוץ54
חנניהחלא נפוץ56
חסדחנדיר39
חשןחנדיר37
טאיטלא נפוץכן32
טבעטנדיר39
טדיטלא נפוץכן35
טהרטלא נפוץ37
טובטלא נפוץ38
טובאלטנדיר53
טוביטנדירכן49
טוביהטלא נפוץ55
טוהרטלא נפוץ44
טוםטלא כל כך נפוץכן31
טומיטלא נפוץכן42
טוניטלא נפוץכן43
טופזטלא נפוץ43
טיםטלא נפוץכן35
טימורטנדירכן54
טיראןטנדיר59
טירןטלא נפוץ48
טלטדי נפוץ23
טלאורטלא נפוץ53
טמירטלא נפוץ47
טמסגןטלא נפוץ59
טנאטנדיר36
יאירידי נפוץ45
יאליילא נפוץ46
יאןילא נפוץכן37
יאסוינדיר45
יארילא נפוץ34
יבגניינדירכן53
יגאלילא כל כך נפוץ48
יגילינדיר48
יגלילא כל כך נפוץ37
ידידילא נפוץ41
ידידיהילא כל כך נפוץ67
ידיןילא נפוץ42
יה-ליינדיר51
יהבילא כל כך נפוץ38
יהודאילא נפוץ58
יהודהינפוץ מאודכן53
יהוידעילא נפוץ66
יהונדבילא נפוץ65
יהונתןינפוץ מאודכן68
יהוסףינדיר58
יהורםילא נפוץ59
יהושעידי נפוץכן54
יהושע-שיינדיר88
יהלילא נפוץ39
יהלוםינדיר51
יהליידי נפוץ41
יואבידי נפוץ41
יואלילא כל כך נפוץ42
יואשינדיר42
יובבינדיר42
יובלידי נפוץ43
יוגבילא כל כך נפוץ43
יוהדינדיר47
יוחאיילא כל כך נפוץ58
יוחנןילא נפוץ57
יוליילא נפוץ42
יוליאןינדירכן68
יוםילא נפוץכן32
יונדבילא נפוץ59
יונהילא נפוץכן48
יוניילא נפוץ44
יונסינדיר49
יונתןידי נפוץכן53
יוסיידי נפוץ45
יוסףינפוץ מאוד43
יוסף-חייםינדיר98
יוסף-יצחקינדיר94
יועדילא נפוץ49
יוראיינדיר52
יוריינדיר41
יורםילא נפוץ44
יותםידי נפוץ46
יזהרילא נפוץ46
יחזקאלילא כל כך נפוץ63
יחיאינדיר42
יחיאבינדיר54
יחיאלידי נפוץ55
יחיעםילא נפוץ53
ייטבינדיר44
יינוןינדיר59
יםילא נפוץ25
ימיןינדיר42
ינאיידי נפוץ48
ינוןידי נפוץ48
יניבידי נפוץ49
יניב-משהינדיר83
ינירילא נפוץ49
יעדילא נפוץ33
יעישילא נפוץ43
יעקבינפוץ מאוד42
יעקב-קוביינדיר93
יערילא נפוץ31
יעריילא נפוץ42
יפתינדיר34
יפתחילא כל כך נפוץ43
יצהרינדיר48
יצחקינפוץ מאוד41
יצחק-צחיינדיר81
יקותיאלילא נפוץ78
יקיילא נפוץ33
יקירילא כל כך נפוץ45
ירדןילא כל כך נפוץ43
ירוחםילא נפוץ53
ירוםילא נפוץ44
ירוןידי נפוץ45
ירחמיאלילא נפוץ72
יריבילא נפוץ46
יריןידי נפוץ49
ירמיהוילא נפוץכן61
ישועהינדיר54
ישורוןילא נפוץ65
ישיידי נפוץ35
ישכרילא נפוץ48
ישעיילא נפוץ43
ישעיהילא נפוץ58
ישעיהוילא נפוץ65
ישראלינפוץ מאודכן51
יששכרילא נפוץ52
יתירינדיר48
כדוריכלא נפוץ56
כלבכנדירכן37
כלילכלא נפוץ49
כפירכדי נפוץ44
כרםכלא נפוץ38
כרמיכלא נפוץ49
כרמלכלא נפוץ42
כתריאלכלא נפוץ64
לאוללא נפוץכן31
לאוןללא נפוץכן46
לאונרדלנדירכן63
לאונרדולנדירכן79
לאורלנדיר43
לאיולנדיר42
לאלללא נפוץ37
לבללא נפוץכן25
לביאלדי נפוץ47
לבנוןלנדיר53
להבללא נפוץ31
לואילנדירכן42
לוטםללא נפוץ44
לוטןללא נפוץ45
לויללא כל כך נפוץכן31
לוקאלנדיר42
לוקאסללא נפוץכן58
לוקהללא נפוץכן46
לוריאללא נפוץ54
לורןלנדירכן47
ליללא נפוץכן24
לי-אוןלנדיר67
לי-אורלנדיר64
לי-יםללא נפוץ59
לי-שילנדיר58
ליאבללא כל כך נפוץ47
ליאוללא כל כך נפוץכן42
ליאוןללא נפוץכן57
ליאורלדי נפוץ54
ליאלללא כל כך נפוץכן48
ליאםלדי נפוץכן49
ליאןללא נפוץכן41
ליבללא נפוץכן36
ליביללא נפוץכן47
ליברלנדיר48
לידורללא כל כך נפוץ57
לידןללא נפוץ44
לידרללא נפוץ41
ליהואללא נפוץ57
ליולנדירכן31
ליחילנדיר44
לייבלנדיר47
לייםלנדירכן49
ליעדללא כל כך נפוץ46
ליעוזללא נפוץ56
ליעםללא נפוץכן46
ליפאללא נפוץ44
לירללא נפוץכן36
לירויללא כל כך נפוץכן54
לירוםללא נפוץ57
לירוןללא כל כך נפוץ58
לירזללא נפוץ44
ליריללא נפוץכן47
לירםללא נפוץ41
לירןלדי נפוץ42
לישיללא נפוץ48
לניללא נפוץכן39
לשםללא נפוץ31
מאורמדי נפוץ44
מאורימלא נפוץכן55
מאימלא נפוץכן36
מאירמדי נפוץכן48
מבשרמלא נפוץ42
מגןמנדיר33
מודימנדירכן46
מוטימלא נפוץ42
מוטי-מרדכימנדיר106
מולימנדיר45
מומימנדיר46
מונימנדירכן47
מורמלא כל כך נפוץ33
מוראלמנדיר57
מורדמנדיר47
מורדימנדיר58
מורימלא נפוץכן44
מוריאלמלא נפוץ68
מוריסמלא נפוץכן51
מורןמלא נפוץ48
מושיקמנדיר56
מטרמלא נפוץ36
מיאלמלא נפוץכן49
מידדמלא נפוץ44
מידןמלא נפוץ45
מיטבמלא נפוץ47
מיילומנדירכן56
מייקמלא נפוץכן47
מייקימלא נפוץכן58
מייקלמלא נפוץכן51
מיכאלמדי נפוץכן52
מיכהמלא נפוץ43
מיכלמלא נפוץ41
מילאןמלא נפוץכן55
מילןמנדירכן44
מימוןמלא נפוץ52
מיקימלא נפוץכן47
מירוןמלא נפוץ59
מירןמנדיר43
מישאלמלא נפוץכן53
מישלמלא נפוץכן42
מיתרמלא נפוץ42
מכאלמנדיר41
מכלוףמלא נפוץ55
מלאכימלא כל כך נפוץ52
מלכיאלמלא נפוץ65
מנדימלא נפוץ45
מנדלמלא נפוץ47
מנואלמנדירכן51
מנורמלא נפוץ48
מנחםמדי נפוץ43
מנימלא נפוץכן31
מנשהמלא נפוץ48
מסעודמלא נפוץ59
מעוזמלא נפוץ46
מעייןמלא כל כך נפוץ59
מצליחמנדיר57
מקסמלא נפוץכן32
מקסיםמלא נפוץכן57
מרדכימדי נפוץכן54
מרדכי-מוטימנדיר106
מרוםמלא נפוץ47
מרטיןמלא נפוץכן53
מרקמלא נפוץ37
מרקומלא נפוץכן44
משהמנפוץ מאוד33
משולםמלא נפוץ52
משיחמנדיר47
מתאומלא נפוץכן46
מתימלא נפוץ39
מתיאמנדיר41
מתיאומנדירכן57
מתיתיהומנדיר77
מתןמדי נפוץ34
מתן-אלמנדיר68
מתנאלמלא נפוץ58
מתניהמלא נפוץ51
מתתיהומלא נפוץ66
נאורנלא כל כך נפוץ45
נבונלא כל כך נפוץ34
נבותנלא נפוץ48
נגבנלא נפוץ31
נגהננדיר34
נדבנדי נפוץ32
נדיבננדיר43
נדירנלא נפוץ43
נהוראינדי נפוץ62
נהוריננדיר51
נהרנלא נפוץ33
נואלננדירכן46
נובנלא נפוץ34
נוהנלא כל כך נפוץ37
נוהרננדיר49
נוחננדיר31
נוינלא נפוץ33
נועםננפוץ מאוד44
נוףננדיר31
נורנלא נפוץ34
נורינלא נפוץ45
נוריאלנלא נפוץ69
נחנלא נפוץ24
נחוםנלא נפוץ45
נחלנלא נפוץ37
נחמיהנלא נפוץ55
נחמןנדי נפוץ44
נחשוןנלא נפוץ59
נטענלא נפוץ33
ניאוננדירכן44
ניבנדי נפוץ38
ניגוןננדיר52
נילנלא נפוץכן39
ניסיםנדי נפוץ58
ניסןנלא נפוץ48
ניצןנלא כל כך נפוץ42
ניקנלא נפוץכן37
ניקוננדירכן44
ניקולסנלא נפוץכן64
ניקיננדירכן48
ניקיטהנלא נפוץכן64
נירנדי נפוץ38
ניראלנלא נפוץ53
נירןנלא נפוץ44
ניתאינדי נפוץ53
ניתןננדיר46
נמרודנלא כל כך נפוץ53
נסננדיר22
נסיננדיר33
נעיםננדיר48
נעמןננדיר43
נפתלינלא כל כך נפוץ53
נצחנלא נפוץ34
נצחוןננדיר56
נצרנלא נפוץ37
נרינלא נפוץכן38
נריהנדי נפוץ44
נרייהננדיר55
נרקיסננדיר56
נתינלא נפוץ31
נתיבנלא נפוץ43
נתןנדי נפוץ35
נתנאלנדי נפוץ59
נתניאלנלא נפוץ61
סאליסלא נפוץכן42
סאםסלא נפוץכן32
סאןסלא נפוץ33
סאניסלא נפוץכן44
סהרסלא כל כך נפוץ34
סולסלא נפוץכן36
סולומוןסנדיר79
סוףסלא נפוץ32
סטיבסלא נפוץכן49
סטיבןסלא נפוץכן55
סטפןסנדירכן410
סיאלסנדירכן42
סיוןסלא נפוץ49
סיימוןסנדירכן65
סימוןסלא נפוץכן54
סימןסנדיר47
סיניסלא נפוץ44
סלומוןסלא נפוץכן63
סליסנדירכן31
סליםסנדיר45
סלמוןסנדירכן56
סלמןסנדיר49
סלעסלא נפוץ37
סמואלסלא נפוץכן52
סמיסלא נפוץכן32
סנדרסנדיר48
סעדיהסנדיר55
סערסלא כל כך נפוץ36
ספיסלא נפוץ36
ספירסלא נפוץ48
סרגייסנדירכן54
סתיוסלא כל כך נפוץ48
עבריעלא נפוץ43
עדיעדי נפוץ33
עדיאלעלא כל כך נפוץ57
עדיןעלא נפוץ48
עדןעלא כל כך נפוץכן37
עובדעלא נפוץ41
עובדיהעלא נפוץ67
עודדעלא כל כך נפוץ43
עוזעדי נפוץ32
עוזיעלא נפוץ43
עוזיאלעלא נפוץ67
עומרעדי נפוץ41
עומריעדי נפוץ52
עופרעדי נפוץ45
עופריעלא נפוץ56
עזעלא נפוץ25
עזיענדיר36
עזרעלא נפוץ37
עזראעלא נפוץכן48
עזריענדיר48
עזריאלעלא נפוץ63
עזריהענדיר54
עטרענדיר39
עיבריענדיר54
עידוענפוץ מאוד49
עידןעדי נפוץ48
עיטםעלא נפוץ43
עילאיעדי נפוץ54
עילאייענדיר65
עיליעלא כל כך נפוץ43
עילייעלא נפוץכן54
עילםעלא נפוץ46
עינבעלא נפוץ46
עיראעלא נפוץ42
עירדעלא נפוץ45
עירןעלא נפוץ46
עלאיעלא נפוץ43
עליעלא נפוץ32
עמוסעלא כל כך נפוץכן45
עמיעלא נפוץ33
עמיאלעלא נפוץ57
עמיהודענדיר69
עמיחיעלא כל כך נפוץ53
עמינדבעלא נפוץ65
עמיעדעלא נפוץ55
עמיצורענדיר62
עמיקםענדיר58
עמירעלא נפוץכן45
עמירםעלא נפוץ59
עמישבענדיר58
עמיתעדי נפוץ47
עמנואלעלא כל כך נפוץכן68
עמרםעלא נפוץ48
עמרןענדיר49
ענברעלא נפוץ47
ענרעלא נפוץ35
עציוןענדיר51
עצמוןענדיר54
עקיבאעלא כל כך נפוץ53
עקיבהעלא נפוץ57
ערדעלא נפוץ34
ערןעדי נפוץ35
עשהאלעלא נפוץ51
עשורענדיר49
עתאיענדיר44
עתיעלא נפוץ33
עתירענדיר45
פארפלא נפוץ32
פולפלא נפוץכן38
פורתפלא נפוץ42
פזפלא נפוץ26
פטריקפלא נפוץכן53
פיטרפנדירכן42
פיליפפלא נפוץכן53
פיניפלא נפוץ46
פלאפלא נפוץ33
פלגפלא כל כך נפוץ35
פליקספלא נפוץכן51
פנחספדי נפוץ49
פסחפלא נפוץ34
פרדיפלא נפוץכן46
פרוספרפנדיר65
פריפלא נפוץ32
פריאלפלא נפוץ56
פרץפלא נפוץ31
פתחיהפנדיר58
צ'רליצנדירכן56
צביצדי נפוץ33
צביאלצנדיר57
צביקהצלא נפוץ59
צברצנדיר34
צדוקצלא נפוץ42
צהלצנדיר38
צוףצלא נפוץ35
צוקצלא נפוץ37
צורצלא נפוץ38
צוריצלא נפוץ49
צוריאלצלא נפוץ64
צוריהצנדיר55
צחצלא נפוץ28
צחיצלא כל כך נפוץ39
צחי-יצחקצנדיר81
ציוןצלא כל כך נפוץ43
צלילצלא נפוץ47
צמחצלא נפוץ33
צפניהצנדיר51
צפרירצלא נפוץ54
קאיקלא נפוץכן33
קדםקלא נפוץ39
קוביקלא נפוץ41
קוהקנדיר33
קוויןקנדירכן51
קורןקלא כל כך נפוץ45
קיםקלא נפוץכן36
קינןקלא נפוץ43
קירילקנדירכן58
קלודקנדירכן45
קלמןקלא נפוץ44
קסםקלא נפוץ32
ראובןרלא כל כך נפוץכן57
ראייןרלא נפוץכן51
ראםרלא כל כך נפוץ37
רביברלא נפוץ47
רבידרלא נפוץ49
רביןרנדיר41
רגברלא נפוץ37
רהברלא נפוץ39
רואירלא כל כך נפוץכן41
רובירלא נפוץכן42
רוביןרנדירכן57
רוברטרלא נפוץכן53
רוגלרנדיר45
רודירלא נפוץכן44
רווהרלא נפוץ41
רוירלא כל כך נפוץכן39
רויאלרנדירכן54
רוםרלא כל כך נפוץ33
רומירלא נפוץ44
רומןרלא נפוץכן48
רוןרדי נפוץכן34
רונאלרלא נפוץכן58
רונירלא כל כך נפוץ45
רונלדרנדירכן52
רונןרדי נפוץ49
רוסלןרנדירכן54
רועהרנדיר42
רועירנפוץ מאודכן47
רותםרדי נפוץ47
רזרדי נפוץ29
רזיאלרלא נפוץ55
רחמיםרלא נפוץ510
רחמים-רמירנדיר98
ריאןרלא נפוץכן49
ריבררנדירכן47
ריורלא נפוץכן39
ריירלא נפוץכן34
רייאןרנדירכן51
ריילירנדירכן58
רייןרלא נפוץכן49
רימוןרנדיר59
ריףרלא נפוץכן32
ריצ'רדרנדירכן69
רםרלא נפוץ26
רמירלא נפוץכן37
רןרדי נפוץ27
רנאלרלא נפוץ42
רנהרלא נפוץכן33
רנירלא נפוץ38
רנןרלא נפוץ33
רערלא נפוץ29
רעירלא נפוץ31
רעםרנדיר34
רענןרלא נפוץ41
רפאלרדי נפוץכן45
רפירלא נפוץ32
רצוןרנדיר44
רשףרלא נפוץ34
שאולשלא כל כך נפוץ44
שאולישלא נפוץ55
שאלתיאלשנדיר77
שבישנדיר36
שביטשלא נפוץ46
שבתאישלא נפוץ52
שבתישלא נפוץ41
שגבשלא נפוץ38
שגיאשדי נפוץ48
שגיבשלא נפוץ49
שדהשנדיר33
שובאלשלא נפוץ56
שובלשלא נפוץ45
שוהםשלא כל כך נפוץ49
שולישנדיר44
שוןשלא כל כך נפוץכן35
שוקישלא נפוץ42
שושןשנדיר48
שחףשלא נפוץ310
שחקשלא נפוץ33
שחרשדי נפוץ34
שישדי נפוץ24
שי-אלשלא נפוץ58
שי-יהושעשנדיר88
שי-לישלא נפוץ58
שי-שלוםשנדיר72
שי-שמואלשנדיר83
שיאלשלא נפוץ48
שייןשנדירכן41
שייקהשנדיר52
שילהשלא כל כך נפוץ43
שילושלא נפוץ44
שימישלא נפוץ49
שימעוןשנדיר68
שירשלא נפוץ36
שיראלשלא נפוץ51
שירזשנדיר44
שירןשלא נפוץ42
שלושלא כל כך נפוץ33
שלוםשדי נפוץ47
שלומישלא כל כך נפוץ58
שלומיקשנדיר69
שליושלא כל כך נפוץ44
שלםשלא נפוץ31
שלמהשדי נפוץ46
שלמישנדיר42
שלתיאלשנדיר66
שםשלא נפוץ27
שמאישנדיר49
שמואלשדי נפוץ58
שמואל-שישנדיר83
שמוליקשלא נפוץ69
שמחהשלא כל כך נפוץ42
שמחונישנדיר69
שמישנדיר38
שמירשנדיר41
שמעוןשדי נפוץ57
שמעון-שישנדיר82
שמעיהשלא נפוץ52
שמרשנדיר39
שמריהושלא נפוץ63
שמשוןשלא נפוץ53
שנהבשלא נפוץ46
שנישלא נפוץ39
שניאורשלא כל כך נפוץ69
שנירשלא כל כך נפוץ42
שפרירשנדיר57
שקדשלא כל כך נפוץ38
שרשלא נפוץכן25
שראלשלא נפוץ49
שרגאשלא נפוץ49
שרוןשדי נפוץ47
שריאלשלא נפוץ51
שריהשלא נפוץ42
שרלישלא נפוץכן49
ששוןשלא נפוץ48
ששישלא נפוץ37
תאיתלא נפוץכן36
תאירתלא נפוץ48
תבורתלא נפוץ45
תבלתלא נפוץ39
תדהרתלא נפוץ46
תהלתלא נפוץ33
תותנדיר21
תובלתלא נפוץ46
תוםתדי נפוץ35
תומאתנדירכן46
תומאסתלא נפוץכן53
תומיתנדירכן46
תומסתלא נפוץכן42
תומרתדי נפוץ47
תורתלא נפוץ33
תיאותלא נפוץכן43
תיאודורתנדירכן76
תימורתלא נפוץכן58
תלםתלא נפוץ32
תםתלא נפוץ28
תמירתדי נפוץ42
תמרתנדיר31